រីករាលដាល ពី 0 pips

មិនមានការជំទាស់ គ្មានការដកស្រង់ឡើងវិញ

ទុនកម្ម្ចីប្រែប្រួល 1:500

ការជួញដូរពេញមួយឆ្នាំ

ជាង 180 គ្រឿងឧបករណ៍ជួញដូរ

លក្ខខណ្ឌពាណិជ្ជកម្មដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង

វេទិកាមួយ - លទ្ធភាពគ្មានដែនកំណត់

ចូលប្រើឧបករណ៍ដែលអ្នកពេញចិត្ត និងជំនួញពីវេទិកាមួយ។

We provide you with one of the industry’s most reputable, award-winning and sought-after forex and CFDs platform. Platform is provided through a variety of applications to better suit your preferences. What’s great is that you can access the same account through all applications, allowing you to be in full control of your trades at all times.

MT4