កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់

សម្រាប់ CFDs ជាក់លាក់ កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់អាចត្រូវបានអនុវត្ត។ នៅពេលកិច្ចសន្យា CFD ស្តីពីឧបករណ៍ណាមួយផុតកំណត់ ស្ថានភាពទាំងអស់ដែលបានបើកនៅលើឧបករណ៍នោះនឹងត្រូវបានបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ តម្លៃនៃប្រតិបត្តិការផុតកំណត់នឹងត្រូវផ្អែកលើតម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្នដែលមាន នៅពេលប្រតិបត្តិការត្រូវបានអនុវត្ត។

កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ជិតបំផុតរបស់ CFD ដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវបានរាយឈ្មោះដូចខាងក្រោម:

ឧបករណ៍ កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់
COCOA 03/04/2020
COFFEE 03/04/2020
COTTON 03/04/2020
SUGAR 10/04/2020
VIXX 10/04/2020
CORN 24/04/2020
WHEAT 24/04/2020
COPPER 24/04/2020