ម៉ោងទីផ្សារ

អំឡុងពេលរដូវរងារនៅអឺរ៉ុប និងអាមេរិកខាងជើងសកម្មភាពប្រចាំសប្តាហ៍ចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង ២២:០៥ GMT រហូតដល់ថ្ងៃសុក្រម៉ោង ២១:០០ GMT ។ ក្នុងអំឡុងពេលស្រោបពន្លឺថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះ សកម្មភាពទីផ្សារប្រចាំសប្តាហ៍ចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង ២១:០៥ និងបញ្ចប់នៅថ្ងៃសុក្រនៅម៉ោង ២០:០០ ។ ម៉ោងសកម្មភាពទីផ្សារអាចប្រែប្រួលដោយសារថ្ងៃបុណ្យសាធារណៈ ឬដោយសារ តែស្ថានភាពសាច់ប្រាក់ងាយប្តូរដែលអាចកើតឡើងពីព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកពិសេសនេះ។ ពេលវេលាបើក ឬបិទក៏អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយពួកយើង ដោយសារតែការពិចារណាគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ និងហានិភ័យ។ សូមណែនាំថាខណៈដែលភាគច្រើននៃឧបករណ៍ត្រូវបានជួញដូរនៅលើមូលដ្ឋាន ២៤ ម៉ោងដោយគ្មានការរំខាន ឧបករណ៍មួយចំនួន ភាគហ៊ុន និងសន្ទស្សន៍ភាគច្រើន មានម៉ោងជួញដូរពិសេស។

ការជួញដូរពេញម៉ោង:

រូបិយប័ណ្ណ ផលិតផល លោហធាតុ ភាកហ៊ុន មូលបត្របំណុល សន្ទស្សន៍
វគ្គជួញដូរ - ពេលវេលាម៉ាស៊ីនបម្រើ
ឧបករណ៍ វគ្គចាប់ផ្តើមថ្ងៃចន្ទ សម្រាកប្រចាំថ្ងៃលើកទី ១ ការសម្រាកប្រចាំថ្ងៃទី ២ វគ្គបញ្ចប់នៅថ្ងៃសុក្រ អាស្រ័យទៅលើការផុតកំណត់
Currency / AUD 0:00:00 23:59:59 ទេ
Currency / CAD 0:00:00 23:59:59 ទេ
Currency / CHF 0:00:00 23:59:59 ទេ
Currency / CNH 0:00:00 23:59:59 ទេ
Currency / CNY 0:00:00 23:59:59 ទេ
Currency / CZK 0:00:00 23:59:59 ទេ
Currency / DKK 0:00:00 23:59:59 ទេ
Currency / GBP 0:00:00 23:59:59 ទេ
Currency / HDK 0:00:00 23:59:59 ទេ
Currency / HUF 0:00:00 23:59:59 ទេ
Currency / JPY 0:00:00 23:59:59 ទេ
Currency / MXN 0:00:00 23:59:59 ទេ
Currency / NOK 0:00:00 23:59:59 ទេ
Currency / NZD 0:00:00 23:59:59 ទេ
Currency / PLN 0:00:00 23:59:59 ទេ
Currency / RUB 10:05:00 19:00:00 ទេ
Currency / SEK 0:00:00 23:59:59 ទេ
Currency / SGD 0:00:00 23:59:59 ទេ
Currency / TRY 0:00:00 23:59:59 ទេ
Currency / USD 0:00:00 23:59:59 ទេ
Currency / ZAR 0:00:00 23:59:59 ទេ
BRTUSD 3:05:00 01:00 - 03:05 23:55:00 បាទ/ចាស៎
NGAS 1:00:00 00:00 - 01:00 0:00:00 បាទ/ចាស៎
ORANGE 15:00:00 21:00 - 15:00 21:00:00 បាទ/ចាស៎
USOil1000 1:00:00 23:55 - 01:00 23:55:00 ទេ
Cocoa 11:46:00 20:29:00-11:46:00 20:29:00 បាទ/ចាស៎
CORN 3:05:00 21:10:00-03:05:00 15:40:00-16:35:00 21:10:00 បាទ/ចាស៎
Cotton 4:05:00 21:15 - 04:05 21:15:00 បាទ/ចាស៎
Rice 3:05:00 04:55:00-16:35:00 21:10:00-03:05:00 21:10:00 បាទ/ចាស៎
SOYBEAN 3:05:00 21:10 - 03:05 15:40-16:35 21:10:00 បាទ/ចាស៎
SUGAR 10:30:00 20:00:00-10:30:00 20:00:00 បាទ/ចាស៎
Coffee 11:15:00 20:30 - 11:15 20:30:00 បាទ/ចាស៎
WHEAT 3:05:00 21:10 - 03:05 15:40-16:35 21:10:00 បាទ/ចាស៎
Gold 1:00:00 23:55 - 01:00 23:55:00 ទេ
Silver 1:00:00 23:55 - 01:00 23:55:00 ទេ
Palladium 1:00:00 23:55 - 01:00 23:55:00 ទេ
Platinum 1:00:00 23:55 - 01:00 23:55:00 ទេ
Aluminium 3:05:00 19:55 - 03:05 19:55:00 បាទ/ចាស៎
Copper 1:05:00 23:15 - 01:05 23:15:00 ទេ
Zinc 3:05:00 19:55 - 03:05 19:55:00 បាទ/ចាស៎
US30YBond 1:00:00 23:55 - 01:00 23:55:00 បាទ/ចាស៎
US10YNote 1:00:00 23:55 - 01:00 23:55:00 បាទ/ចាស៎
JPN10YBond 3:10:00 17:20 - 03:10 08:55 - 09:35 17:20:00 បាទ/ចាស៎
GER10YBond 9:00:00 23:00 - 09:00 23:00:00 បាទ/ចាស៎
Amsterdam25 9:05:00 22:55 - 09:05 22:55:00 ទេ
CAC40 9:05:00 22:55 - 09:05 22:55:00 ទេ
ChinaA50 3:05:00 10:30 - 11:00 22:45 - 03:05 22:45:00 បាទ/ចាស៎
DAX30 1:05:00 23:15 - 01:05 23:15:00 ទេ
DOW30 1:05:00 23:15 - 01:05 23:15:00 ទេ
DXY 3:10:00 23:50 - 03:10 23:50:00 បាទ/ចាស៎
EURSTOXX50 9:05:00 22:55 - 09:05 22:55:00 ទេ
FTSE100 1:05:00 23:15 - 01:05 23:15:00 ទេ
Italy40 10:05:00 18:40 - 10:05 18:40:00 ទេ
MICEX50 9:05:00 12:55 - 13:05 17:40 - 09:05 17:40:00 បាទ/ចាស៎
NAS100 1:05:00 23:15 - 01:05 23:15:00 ទេ
NIKKEI225 1:05:00 23:10 - 01:05 23:10:00 ទេ
Spain35 10:05:00 20:50 - 10:05 20:50:00 ទេ
SPX500 1:05:00 23:15 - 01:05 23:15:00 ទេ
VIXX 16:35:00 23:00 - 16:35 23:00:00 បាទ/ចាស៎
WIG20 9:50:00 17:45 - 09:50 17:45:00 ទេ