ABOUT US

Tài khoản Hồi giáo Miễn phí qua đêm

Tài khoản Hồi giáo của chúng tôi cho phép giao dịch miễn phí qua đêm theo Luật Sharia, có nghĩa là nhà giao dịch có thể giao dịch trên tài khoản Hồi giáo mà không bị tính phí qua đêm. Tài khoản Hồi giáo hoàn toàn miễn phí qua đêm miễn là tài khoản mở và chỉ có sẵn cho nhà giao dịch thuộc tôn giáo Hồi giáo và chỉ được yêu cầu trên cơ sở niềm tin tôn giáo.

Quy định của Tài khoản Hồi giáo

Mẫu Yêu cầu Tài khoản Hồi giáo
Điều khoản và Điều kiện của Tài khoản Hồi giáo

Để mở Tài khoản Hồi giáo, vui lòng đăng ký tài khoản thực và gửi Mẫu Yêu cầu Tài khoản Hồi giáo tới địa chỉ  support@rtsmarkets.com