Ngày hết hạn

Đối với CFD nhất định, ngày hết hạn có thể được áp dụng. Khi hợp đồng CFD trên một công cụ cụ thể hết hạn, tất cả vị thế đã mở trên công cụ đó sẽ được đóng tự động. Giá của giao dịch hết hạn sẽ dựa trên giá thị trường sẵn có hiện tại, vào thời điểm giao dịch được thực hiện.

Ngày hết hạn gần nhất của CFD có liên quan được liệt kê dưới đây:

Công cụ Ngày hết hạn
COCOA 03/04/2020
COFFEE 03/04/2020
COTTON 03/04/2020
SUGAR 10/04/2020
VIXX 10/04/2020
CORN 24/04/2020
WHEAT 24/04/2020
COPPER 24/04/2020